De reizen van Travelogy kenmerken zich als individuele maatwerkreizen over de gehele wereld, waar op basis van de keuze van de reiziger wel of geen extra zekerheid bij in wordt gebouwd. Dit neemt een zeker risico met zich mee die ligt bij de reiziger.

Het al dan niet afnemen van een reisverzekering of annuleringsverzekering is de verantwoordelijkheid van de reiziger, Travelogy kan hierin wel als tussenpersoon spelen tussen de reiziger en de verzekeraar.


Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten, waaronder ook overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen, die gesloten zijn met Travelogy. Waar in deze algemene reisvoorwaarden gesproken wordt over of verwezen wordt naar de volgende omschrijvingen is het volgende van toepassing:

 • De reisorganisator: Travelogy, gevestigd Het Bolwerk 37, 8332GX te Steenwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66079217;
 • De reiziger: natuurlijke persoon die gebruik wenst te maken van de door Travelogy opgestelde reisvoorstellen;
 • Medereiziger en medereizigers: de natuurlijke persoon of personen die gezamenlijk met- en namens wie de reiziger gebruik wenst te maken van de door Travelogy opgestelde reisvoorstellen;
 • De reisbegeleider: de natuurlijke persoon die namens Travelogy lokaal de reis begeleidt; hieronder wordt zowel een Nederlandse reisbegeleider (travelogist) verstaan als een lokale gids;
 • De overeenkomst: overeenkomst waarbij de reisorganisator zich naar de tegenpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden reis.
 • Eigen-vervoerreizen: reizen waarbij de reiziger het vervoer van–, in-, en/of naar het land van bestemming zelf organiseert.
 • De website: travelogy.nl;
 • Daar waar in deze algemene reisvoorwaarden de reiziger als “hem, zijn of hij” wordt genoemd, wordt eveneens “haar of zij” bedoeld.

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud van de reisovereenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de reiziger van het aanbod van de reisorganisator, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een intermediair.
 • De reiziger die namens medereizigers een overeenkomst aangaat, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 • De publicatie waarin de overeengekomen reis is opgenomen maakt deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten, vergissingen en of kleine wijzigingen in een publicatie binden de reisorganisator niet.
 • De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor folders en ander public relations materiaal voor zover door derden uitgegeven.
 • Afwijkende reisvoorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de reisorganisator zijn aanvaard en gelden alleen voor de betreffende overeenkomst.
 • Wijzigingen en/of aanvullingen in de overeenkomst zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn goedgekeurd.
 • De overeenkomst en de algemene reisvoorwaarden geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van de reisorganisator en de reiziger.
 • In het geval van geschil tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze algemene reisvoorwaarden prevaleert de tekst in de Nederlandse taal.
 • Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 • Deze voorwaarden zijn mede van toepassing op alle rechtspersonen, waarvan de reisorganisator, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en of uitvoeren van de overeenkomst of bij het exploiteren van zijn onderneming.
 • Bij verschillen tussen de overeenkomst en deze algemene reisvoorwaarden is het bepaalde in de overeenkomst doorslaggevend.
 • Indien bepaalde voorkeuren van de reiziger als preferentie worden bevestigd, dan wordt met deze betreffende voorkeur zoveel mogelijk rekening gehouden. Een preferentie kan echter nooit gegarandeerd worden en bindt de reisorganisator niet.

Artikel 3: Informatie van de reisorganisator

De reisorganisator is verplicht uiterlijk 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, de volgende inlichtingen aan de reiziger schriftelijk te verstrekken:

 1. dienstregelingen, tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats.
 2. naam en telefoonnummer van de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kan helpen, hetzij rechtstreeks de reisorganisator. De plaatselijke vertegenwoordiger kan een tour operator zijn in de breedste zin van het woord of een organisator van verblijf.
 3. voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland: de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
 4. adressen van de georganiseerde verblijven.

De vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing als sprake is van een laattijdig gesloten overeenkomst.


Artikel 4: Informatie en verplichtingen van de reiziger

 • De reiziger moet aan de reisorganisator alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
 • De reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reisuitvoering (ziekte/handicap, e.d.) voor boeking kenbaar te maken.
 • Deze verplichting geldt ook voor medereizigers als de reiziger namens 1 of meer medereizigers een overeenkomst aangaat.
 • De reizigers en zijn medereizigers zijn gehouden een passende reisverzekering af te sluiten en voor vertrek de betreffende gegevens (naam verzekeringsmaatschappij, polisnummer en alarmnummer) aan de reisorganisator te verstrekken.

Artikel 5: Prijs van de reis

 • De in de overeenkomst gestelde prijs van de reis is vast, geldt per persoon en geldt enkel voor de diensten en voorzieningen zoals in het programma van de reis zijn gepubliceerd. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet.
 • De in de overeenkomst gestelde prijs kan tot en met 21 dagen voor het vertrek naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
 1. de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
 2. de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
 3. de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen
 4. de in de reissom opgenomen kosten voor entree, huur materialen en activiteiten, die niet door reisorganisator kunnen worden beïnvloed.

Als de verhoging meer dan 10% van de totaalprijs bedraagt mag de reiziger de overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dat geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van de bedragen die hij aan de reisorganisator betaald heeft.


Artikel 6: Betaling van de reissom

 • De reisorganisator laat na ontvangst van een aanmelding van de reiziger binnen maximaal 10 werkdagen weten of de gekozen reis, na acceptatie van het toegestuurde reisvoorstel door Travelogy, beschikbaar is. De reiziger krijgt vanaf dat moment een tijdelijke reservering.
 • Voor alle reizen van de reisorganisator dient de gehele reissom binnen 5 werkdagen na de boeking te worden voldaan.
 • Een tijdelijke reservering wordt definitief, als de reisorganisator uiterlijk op de laatste dag van de op de factuur vermelde termijn de kosten, zoals bedoeld onder artikel 5, op haar, op de factuur vermelde, bankrekening heeft ontvangen. Een verhoging in vervoerskosten voor de ontvangen betaling kan zorgen voor prijsherziening, zoals bedoeld onder artikel 5.
 • Indien de reiziger niet binnen de op de factuur vermelde termijn haar verplichtingen aan de reisorganisator heeft voldaan is de reisorganisator gerechtigd de tijdelijke reservering te laten vervallen.
 • Alle kosten die de reisorganisator moet maken om de op de factuur vermelde kosten te innen, zullen worden verhaald op de reiziger.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de boeking

 • De reiziger kan, voor aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van de overeenkomst met de reisorganisator. De overdrager dient tijdig voor vertrek de reisorganisator van deze overdracht op de hoogte te brengen.
 • De aanmelder, de overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

De kosten gemoeid met deze overdracht bedragen per persoon:

 1. tot 31 dagen voor het vertrek: 25 euro, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij die met deze overdracht gepaard gaan.
 2. vanaf 30 dagen voor het vertrek: 75 euro, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij die met deze overdracht gepaard gaan.
 3. uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop artikel 10 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigingskosten verschuldigd.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging waardoor extra kosten worden veroorzaakt dan mag de reisorganisator deze kosten in rekening brengen. Onder wijzigingen wordt verstaan: wijziging van reisdata en/of bestemming, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij die met deze overdracht gepaard gaan.

De reisorganisator aanvaardt wijzigingen in de mate van het mogelijke, tot 31 dagen voor vertrek, op voorwaarde van betaling van 75 euro aan administratiekosten, plus de eventuele extra kosten verschuldigd aan de vervoersmaatschappij die met deze overdracht gepaard gaan. Vanaf 30 dagen voor het vertrek zijn de annuleringsvoorwaarden en kosten (zie artikel 10) van toepassing.

Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop artikel 10 van toepassing is.


Artikel 9: Wijziging door de reisorganisatie voor de start van de reis

 • Indien voor aanvang van de reis één van de wezenlijke punten van de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, informeert de reisorganisator de reiziger hierover zo spoedig mogelijk en in elk geval voor aanvang van de reis. De reisorganisator informeert de reiziger over de mogelijkheid de overeenkomst te verbreken zonder kosten.
 • De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor aanvang van de reis de reisorganisator te informeren of hij de gewijzigde reis inclusief de mogelijk daarbij behorende extra kosten al dan niet aanvaardt.
 • Als de reiziger de wijziging aanvaardt geldt dit als een nieuwe overeenkomst.

Artikel 10: Verbreking door de reiziger

Annulering moet schriftelijk gebeuren waarbij de datum van de poststempel leidend is. Indien de reiziger de overeenkomst annuleert is de reiziger de reserveringskosten en de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • uiterlijk 6 weken voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 35% van de reissom.
 • uiterlijk 4 weken voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 50% van de reissom.
 • uiterlijk 2 weken voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 75% van de reissom.
 • uiterlijk 1 week voor de vertrekdag: de reiziger betaalt 90% van de reissom.
 • korter dan 7 dagen voor de vertrekdag, op de vertrekdag zelf en vanaf de dag van vertrek: de reiziger betaalt de hele reissom.

Om problemen te voorkomen doet de reiziger er verstandig aan om een passende reisverzekering (zie artikel 4) en een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan bij een partner van Travelogy afgesloten worden of bij een verzekeraar op initiatief van de reiziger.


Artikel 11: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

 • Als tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
 • Als de reiziger tijdens een reis afziet van verdere deelname of afwijkt van het reisschema, dan zijn de gevolgen voor eigen rekening en verantwoording van de reiziger. In dit geval is de reisorganisator niet verplicht tot restitutie van een deel van de reissom van de overeenkomst.

Artikel 12: Afwijking van het reisschema en gezondheid

 • De reisorganisator informeert de reiziger over de zwaarte van de reis en de noodzakelijke uitrusting voor aanvang van de reis.
 • De reiziger is verplicht zich op de hoogte te stellen van de noodzakelijke uitrusting en van de noodzakelijke lichamelijke- en geestelijke conditie voor de geboekte reis.
 • De reisorganisator is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gebreken in de uitrusting of tekort schieten van de lichamelijke- en geestelijke conditie van de reiziger.
 • De reisbegeleider kan het reisschema ter plaatse wijzigen, als de lokale (weers) omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit gebeurt in overleg met de reiziger(s). Het oordeel van de reisbegeleider is hierbij doorslaggevend.
 • Een op deze wijze gewijzigd reisschema is geen verplichting voor de reisorganisator tot restitutie van (een deel van) de reissom.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reisorganisatie

 • De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. De reisorganisator zorgt voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
 • De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van de door hem aangestelde vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
 • Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in de reisovereenkomst begrepen dienst, wordt in voorkomend geval de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
 • Voor zover de reisorganisator niet zelf de in de reisovereenkomst voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot gezamenlijk beperkt tot tweemaal de reissom.
 • De reisorganisatie is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen, en/of had kunnen, verhalen bij een verzekering, zoals een reis- en/of annuleringsverzekering, alsmede wanneer de schade behoort tot het gebruikelijke risico van de activiteit.
 • Wanneer de reisorganisatie aansprakelijk is voor derving van reisgenot van de reiziger, bedraagt de vergoeding te allen tijde maximaal eenmaal de reissom.
 • Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator beperkt tot te allen tijde maximaal driemaal de reissom.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator, zijn personeel of zijn vertegenwoordigers door fout van de reiziger oplopen, alsook wanneer hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.


Artikel 15: Klachtenregeling

 • Voor aanvang van de reis: klachten dienen zo spoedig mogelijk door de reiziger worden ingediend bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs of e-mail.
 • Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van de overeenkomst dient de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier te melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor dient hij zich – in deze volgorde – te wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator of rechtstreeks tot de reisorganisator.
 • Na afloop van de reis: indien een klacht ter plaatse niet bevredigend is opgelost of wanneer de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht kon formuleren, dan moet hij uiterlijk 2 weken na het einde van de reisovereenkomst bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs schriftelijk een klacht indienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de reisorganisator en de reiziger is het Nederlands recht van toepassing. Voor zover regels van dwingend recht niet anders voorschrijven, worden alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst ter beoordeling voorgelegd aan de bevoegde rechter.


Artikel 17: Kortingen

Kortingen die verspreid zijn door Travelogy zijn toepasbaar op de reisplan-aanvragen die gedaan worden met de kortingscode. De kortingen worden bij het opstellen van de offerte meegenomen; dit is eenmalig per reisaanvraag mogelijk.